03 August 2012
Το πρόγραμμα των κυκλοφοριών της White Wolf για το 2012-13

white wolf schedule inΠολλά και ενδιαφέροντα στο στρατόπεδο της White Wolf εν όψει των κυκλοφοριών της εταιρείας για την περίοδο Αύγουστος 2012 - Αύγουστος 2013. Οι κυκλοφορίες που ανακοίνωσε η White Wolf, περιλαβαίνουν το Mummy the Curse για το nWoD και την επανεμφάνιση της σειράς Demon, το Werewolf the Apocalypse 20th Anniversary Edition και το Mage the Αscension Convention Book: Syndicate για το cWoD και την τρίτη έκδοση του Exalted.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των κυκλοφοριών με τον σχολιασμό και την επεξήγηση του Rich Thomas, Creative Director της White Wolf:

nWoD

Overall, the schedule for newWoD has been put together to focus on several large sets of releases with a few popular favorites as treats among the more focused and connected releases. Looking at the last few years, I wanted us to cool down on the smaller stand alone SASs for awhile- we’ve got a great back library of them now, so folks should be able to easily get their hands on an adventure for almost all of the game lines.

For the bigger releases for nWoD, we’re thrilled to release Mummy the Curse as the first new game line in the last couple of years- if you haven’t been following the Mummy Dev blogs right here on this site, you really should as the game’s depths and innovations are slowly being revealed there. Mummy and its supplements continue our successful limited series approach for new releases but with a chance that other unscheduled books might also come out depending on the success of it’s Kickstarter. The KS for Mummy is going to be different than some we have done, as it will as usual be for a deluxe edition but this time the KS will run right before or even after the PDF and PoD versions are available. It’s an experiment in timing, and we certainly hope folks will check it out and back a cool deluxe version.

Midway through the schedule we’re going to be presenting a new idea for the nWoD “blue books” and Vampire the Requiem with the God Machine and Strix Chronicles respectively. These both begin with a fiction anthology that combines the best fiction from the last eight years of game books with all new works that immerse the reader in the world as envisioned by the Chronicle. And when we say Chronicles, these aren’t just big adventures but entire reimaginings of the game-line viewed through a strong storyline. These books are designed to present a default setting that Storytellers and players can look to as the consistent story-rich nWoD core or VtR setting. They will contain the rules changes it is clear were needed after eight years of critical thinking and fan commentary, as well as mention of the various nWoD tools that have been developed in that time such as the Tiers, SASs, etc. Basically, here are Chronicles that can be used whole-cloth or in pieces as you see fit, but which are there in their entirety with a rich and immersive background that can be enjoyed for it’s own sake as well.

And then, in August there is Demon the ???- where we continue our rich tradition of not revealing the subtitle although, frankly, none of us remember why we always do that. Demon will build on the setting revealed in the God Machine Chronicle, but will stand entirely on its own as a new and terrifying supernatural game line in 2013.

cWoD

What can we say? What an amazing year it’s been for classicWoD from V20 through the Deluxe V20 Companion and Children of the Revolution Kickstarters. The community has been amazing and so we’re looking at continuing that approach with Werewolf the Apocalypse 20th Anniversary Edition and it’s supplements. We’re going to continue using Kickstarter for the deluxe books, and keep experimenting with finding the best way to be responsive to the cWoD community that has stayed so committed to the world they love for so long. Special extra PDF books? cWoD T-shirts, dice, etc? We’re looking at all those ideas and more to complement the book release schedule on Kickstarter. And besides quarterly releases for V20 and W20, we have the promised Technocracy Convention books for the Mage fans awaiting word on Mage20.

Exalted

Ex3. This year. John and Holden and Geoff. Talk amongst yourselves.

Seriously, it was evident several years ago that Exalted needed a serious overhaul in order to return it to the glory that so many fans, ourselves included, fell in love with. But that overhaul couldn’t be accomplished without a new edition and we weren’t set up to support such a major project. Fortunately, Holden, John, and a great crew of volunteers were able to begin the thinking on how to revitalize Exalted with their Ink Monkey work and were further able to jump into suggesting how to approach a new edition. Around the same time, a lucky conversation with Geoff Grabowski, my old partner on the development side of Exalted (see the Making of Exalted booklet contained within EX1), revealed he was interested in revisiting the world he had set on its course. The path was clear: EX3.

And here’s the schedule- please bear in mind that ANYTHING in it may change, books may be dropped or added or delayed:

August 2012

VtR/nWoD- Silent Knife- A novel of the nWoD and VtR. 300+ pages, 6 x 9 PDF/PoD/ePub.

Vampire the Requiem- Blood Sorcery–This book explores the secrets of how vampires use blood in mystic rituals: new powers, in-depth histories of blood cults and infamous sorcerers. . 80 pages. PDF/PoD.

V20- Book of Nod: Restoration Edition– For the first time, the Book of Nod has been restored with new files that perfectly replicate the first edition but cleaned up- so that the text can all be read and many details of the art are finally able to be discerned. PDF/PoD

September 2012

Mummy the Curse– The nWoD from the point of view of the deathless, ancient keepers of the Curse. 264 pages. PDF/PoD/ Deluxe Kickstarter

Mummy the Curse- A separate release of the SAS contained in the main book– 40 pages. PDF/PoD.

V20- Children of the Revolution– This book explores the lives of vampires created during or part of moments in history where Revolution ran wild. Woven throughout are more secrets and hidden history of the already established background for VtM. 120 pages. PDF/PoD/Deluxe Kickstarter

October 2012

MtAw- The Left Handed Path- The Legacies disdained and feared by doctrinaire mages. Heretics and Apostates, The Mad, the Scelesti, and Reapers. They embrace madness, steal souls, or worship the Abyss. 96 pages. PDF/PoD.

Werewolf the Apocalypse 20th Anniversary Edition– In style and philosophy a matching volume to V20. Developed by Ethan Skemp w/ Bill Bridges and Eddy Webb. 500+ pages. PDF/PoD/ Deluxe Kickstarter

W20- The Skinner SAS– An SAS adventure to be playtested and used by the official playtest team The Wrecking Crew at conventions throughout convention season. Features the arch-villian Sam Haight as he was originally: a driven mortal willing to slaughter Garou in order to become one by wearing their skins. 40 pages. PDF/PoD.

November 2012

Mummy the Curse- Guildhalls of the Deathless– This book delves deeper into the factions within the Mummies: the Guilds, with new Merits and powers and detailed background information. Also offers the first “chapter” of a three part adventure designed to lead from supplement to supplement in a three part story arc. 160 pages. PDF/PoD..

V20/cWoD- Hunters Hunted 2– One of the seminal CWoD books revised and updated for V20 featuring a look at the organizations around the world who hunt, study, hide the truth about, the Kindred. 120 pages. PDF/PoD/Deluxe Kickstarter

MtAs- Convention Book: New World Order– As promised, this book is one of those in the Convention Book series that wasn’t finished when cWoD ended and which has been clamored for ever since. 84 pages. PDF/PoD.

December 2012

WoD- God Machine Chronicle Fiction Anthology–. This volume combines already published stories from previous nWoD sourcebooks, and unreleased ones leading up to and hinting at the God Machine Chronicle that touch on the fear and horror that lurks within the World of Darkness. 300+ pages. 6” x 9 “ PDF/PoD/ePub.

W20- Book of Changing Breeds– A deeper look at the Fera building on the info in W20. 160 pages. PDF/PoD/Deluxe Kickstarter

V20- Anarchs Unbound- A revisitation of the old Anarch Cookbook, Anarchs Unbound examines the large scale of the Anarch experience (domains, the Movement inside other sects’ domains, overthrowing tyrants) on down through the local and personal scale of the Anarchs (being in an Anarch brood or coterie, “growing up Anarch,” converting from other sects, and maintaining deep cover or nomadic Anarch ideals). 120 pages. PDF/PoD. Deluxe Kickstarter

EX- Exalted Third Edition– The new edition of Exalted developed by John Morke and Holden Shearer, and featuring the return of original developer Geoff Grabowski; this edition will rekindle the original excitement of the setting while the systems will be fine-tuned, balanced, and play tested more rigorously than any WW product ever before. 400 pages. PDF/PoD/Deluxe Kickstarter

January 2013

Mummy the Curse- Book of the Deceived– The sixth, Lost Guild that are the dark reflections of the Arisen. Here is where we explore their true history and beliefs and provide all the info necessary for them to be played as characters. Also contains the second “chapter” of the story arc adventure with focus on the Sixth Guild menace 120 pages. PDF/PoD.

February 2013

VtR Strix Chronicle Fiction Anthology–.As with the nWoD Anthology, this one contain classic and new VtR fiction that teases the new Strix Chronicle and provide a richer look at the terror created by the fear of these malevolent spirits. 300+ pages.6” x 9 “PDF/PoD/ePub.

W20- RAGE Across the World– Similar in content to the V20 Companion, this book will pull together lose ends and expand on several topics from W20, all based on a “travelogue” that provides deepened backstory to the struggle of the Garou.. 120 pages. PDF/PoD/Deluxe Kickstarter

EX- Arms of the Chosen – The definitive tome of artifact weapons and armor for the Exalted. Most importantly, Arms expands and develops the Evocation system to be introduced in the corebook. Evocation is the Solar-specific system by which the Lawgivers may derive unique Charms from artifacts, giving them a whole new layer of power and themes to explore. The book will feature not only a much wider selection of weapons and armor than the corebook, but it will also have a section dedicated to Warstriders. 64 pages. PDF/PoD

March 2013

nWoD- The God Machine Chronicle- This book combines both setting and rules info to create a default Chronicle for nWoD that still allows the sandbox play that nWoD is known for. The Chronicle focuses on the legends of the God Machine that first captivated readers’ interest in the nWoD core rulebook and presents a world darkened by its presence. The general history and specific rules changes of this Chronicle set the stage for the release of Demon: The ??? in August. 264 pages. PDF/PoD/ Deluxe Kickstarter.

MtAs- Convention Book: Progenitors–As promised, this book is one of those in the Convention Book series that wasn’t finished when cWoD ended and which has been clamored for ever since. 84 pages. PDF/PoD.

April 2013

Mummy the Curse- Sothis Ascends– This book examines the Sothic Turn; the cycle of existence that the Mummies live and die within. Since their creation, there have been five Turns and each is examined: one part historical setting, one part grab-bag of artifacts, powers, and antagonists. Also presents the final “chapter” of the three part adventure, with thematic content relating to the Turns. 160 pages. PDF/PoD.

V20- Rites of Blood- In simplest form, this is a collection of rituals practiced among the various Kindred sects but this isn’t just powers, but an examination of the sects themselves and how they use their eldritch mystical arts. There’s room for the major and minor sects: The Thaumaturgy of the Camarilla Tremere, the priestly rites and witchy sorcery of the Sabbat, the creepy and alien practices of the Tal’Mahe’Ra, “street” rituals from the Anarch contingent, and some of the mysterious ways of the Inconnu. And, of course, the sorceries of the Assamites and Setites, and new necromancies for the Giovanni. 120 pages. PDF/PoD/Deluxe Kickstarter

EX- The Realm – Covers the Scarlet Empire in the current era. Unlike its predecessors, this book does not end at the shores of the Blessed Isle but also covers Realm satrapies in the Threshold and beyond. It will provide a deep exploration of Dragon-Blooded society and what it means to be a Dynast including the Immaculate Philosophy, the beliefs and histories that guide the morality of the Realm and unite the Dragon-Blooded host against the avarice of the gods and the power of the Anathema. A large part of this book will be devoted to detailing the houses of the Dynasty, updating and enlivening with intention of making the houses as tantalizing as Kindred Clans, in terms of iconicism and player association and appeal. 160 pages. PDF/PoD

May 2013

MtAw/MtAs- Mage Translation Guide– Provides the ability to translate characters from Mage the Ascension to Mage the Awakening and visa versa. 50 pages. PDF/PoD..

W20- Book of the Wyrm –.Creatures and spirits to challenge the Garou, including revised and collected info and backstory on such things as Pentex and Black Dog Game Factory. 160 pages. PDF/PoD/Deluxe Kickstarter

June 2013

VtR- The Strix Chronicle- This book combines both setting and rules info to create a default Chronicle for VtR that still allows the sandbox play that nWoD is known for. The Chronicle focuses on the legends of the Strix- the owl spirits that prey on vampires. A threat unique to VtR and used to great effect in the historical Rome books, this book will show the effects of a world where the threat of their return has warped vampire society. Will contain default tweaks to the rules and in-depth history and backstory of just such a setting. 264 pages. PDF/PoD/ Deluxe Kickstarter

MtAs- Convention Book: Syndicate– As promised, this book is one of those in the Convention Book series that wasn’t finished when cWoD ended and which has been clamored for ever since. 84 pages. PDF/PoD.

EX- Dragon-Blooded: What Fire Has Wrought – This book introduces the Dragon-Blooded for the first time in Third Edition, including character creation rules and the Dragon-Blooded Charm set. What Fire Has Wrought is the first indicator of the dynamic new “novel” feel of Exalted, of amped up storytelling, with each book as a chapter in the legend of the game. This book will give an iconic view of the Dragon-Blooded, showing their creation as the armies of the Celestial Host and detailing their place in the current era. It will feature some further details of the Realm as well as Lookshy, and may feature other locales where Dragon-Blooded are prominent. Overall, it will focus on the legend of the Dragon-Blooded and the fires they have had to walk through to get to where they are, as Creation’s premiere, dominant Exalted. 220 pages. PDF/PoD Hardcover/Deluxe Kickstarter

July 2013

Demon Translation Guide –.Provides the ability to translate characters from Demon the Fallen to Demon the ??? and visa versa. 50 pages. PDF/PoD..

MtAs- Convention Book: Void Engineers– As promised, this book is one of those in the Convention Book series that wasn’t finished when cWoD ended and which has been clamored for ever since. 84 pages. PDF/PoD.

August 2013

Demon the ???– A new game line- answering many fan requests- a new look at those creatures of fire and darkness: fallen angels, nightmares from the nether realms, servants of the God Machine or something else entirely? Includes codified rule sets of those rules developed over the last few years including: Shards, SASs, Tiers, as well as a rich background for players to immerse themselves in. 320 pages. PDF/PoD Hardcover/ Deluxe Kickstarter

V20- Blood Diaries of the Clans- This volume would revisit the Clans as a collection of mini-clanbooks, with each clan’s subsection arranged in the same format. This title would give many new story hooks, character concepts, history, and clan-specific crunch that pairs rules with setting. In particular, the combo Disciplines, which were not covered in V20 but have been requested again and again. 240 pages. PDF/PoD/Deluxe Kickstarter 

Similar
Comments
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον χρησιμοποιείτε το web-site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookie απο εμάς.Μάθετε περισσότεραΑποδοχή